Skip to content Skip to footer

LEADER

Programul LEADER reprezint? o abordare care ofer? noi oportunit??i de dezvoltare rural? punând bazele identific?rii nevoilor locale, înt?ririi capacit??ii de dezvoltare ?i implement?rii strategiilor locale de dezvoltare în vederea conserv?rii patrimoniului rural ?i cultural, dezvolt?rii mediului economic ?i îmbun?t??irii abilit??ilor organizatorice ale comunit??ilor locale.

Schimb?rile din sectorul agricol, ca rezultat al reformei Politicii Agricole Comune, cre?terea cererii consumatorilor, presiunile asupra mediului înconjur?tor, r?spândirea rapid? a noilor tehnologii, îmb?trânirea popula?iei ?i depopularea rural? sunt numai o parte din factorii care afecteaz? zona rural? ?i care solicit? implementarea unui program orientat spre construirea de parteneriate public-private ?i valorificarea resurselor locale (fizice, umane ?i financiare) pentru elaborarea ?i punerea în practic? a unor strategii de dezvoltare local?.

Scurt istoric

La nivel european, necesitatea Programului LEADER a ap?rut în 1990, când, programele publice pentru dezvoltare rural? din multe ??ri erau limitate, în ceea ce prive?te obiectivul interven?iilor lor, fiind administrate într-un mod tradi?ional de sus în jos (de la nivel central spre cel local).

În perioada 1991-1994 la nivel comunitar s-a derulat LEADER I, „Faza de ini?iere”, în cadrul c?reia au fost constituite 217 Grupuri Locale de Ac?iune (GAL).

În cadrul LEADER II (1994-1999), Faza de generalizare, s-au format 1000 GAL-uri.

În cadrul LEADER (2000-2006), Faza de consolidare, au fost selectate 896 GAL-uri, în zonele rurale din toate statele membre.

Caracteristicile Programului LEADER

Programul LEADER se bazeaz? pe combinarea a 7 caracteristici, astfel:

– abordare teritorial? (utilizarea eficient? a resurselor locale din cadrul unei zone teritoriale specifice, desf??urarea de activit??i integrate ?i crearea unei viziuni comune),

– abordare partenerial? (realizarea unui parteneriat public-privat interesat în dezvoltarea zonei, denumit Grup de Ac?iune Local?),

– abordare de jos în sus (participarea activ? a popula?iei locale la planificarea, luarea deciziilor ?i implementarea strategiilor necesare dezvolt?rii zonei),

– abordarea integrat? ?i multisectorial? a strategiilor bazate pe interac?iunea partenerilor din toate sectoarele economiei locale, pentru a planifica ?i pune în comun problemele din mediul rural,

– accent deosebit pe inova?ie ?i experimentare (c?utarea de r?spunsuri noi la problemele existente ale dezvolt?rii rurale),

– implementarea proiectelor de cooperare,

– interconectarea parteneriatelor locale.

Cine sunt beneficiarii Programului LEADER?

Beneficiarii Programului LEADER sunt Grupurile de Ac?iune Local? (GAL) care î?i desf??oar? activitatea pe un teritoriu rural, cu o popula?ie cuprins? între 10.000 – 100.000 locuitori ?i densitatea de maximum 150 de locuitori pe km2.

Grupurile de Ac?iune Local? reprezint? parteneriate constituite din diver?i reprezentan?i ai sectorului socio-economic din teritoriul respectiv. La nivel de decizie, partenerii sociali ?i economici ?i reprezentan?ii societ??ii civile, precum agricultorii, femeile, tinerii din spa?iul rural ?i asocia?iile acestora trebuie s? reprezinte cel pu?in 50% din parteneriatul local.

În statele membre, GAL-urile au diferite structuri legale: asocia?ii non-profit, asocia?ii/funda?ii, autorit??i locale sau regionale, societ??i comerciale, cooperative.

GAL-urile reprezint? interesele locuitorilor ?i comunit??ii rurale – motorul de func?iune al Programului LEADER

GAL-urile elaboreaz? o strategie de dezvoltare rural? local? integrat? ?i sunt responsabile de implementarea acesteia.

Astfel, GAL-urile aleg proiectele care vor fi finan?ate în cadrul strategiei. De asemenea, pot selecta proiecte de cooperare.

Criterii de identificare a teritoriilor LEADER

– Dimensiune redus?

– Caracter rural

– Omogenitate

– Resurse suficiente

– Densitate redus? a popula?iei (maxim 150 locuitori/ km2)

– Identitate local?

– Popula?ie între 10.000 – 100.000 locuitori


Avantaje ale Programului LEADER

– R?spunde nevoilor locale specifice;

– Valorific? resursele locale;

– Mobilizeaz? actorii locali, reprezentan?i ai popula?iei rurale, de a se preocupa ?i de a prelua controlul dezvolt?rii zonelor rurale prin întocmirea de strategii axate pe problemele identificate în comunit??ile lor;

– Ofer? zonelor rurale posibilitatea de colaborare cu alte teritorii pentru schimb ?i transfer de experien?? prin crearea de re?ele;

– Prin caracterul s?u descentralizat, integrat ?i de jos în sus este esen?ial pentru dezvoltarea echilibrat? teritorial?.

Ac?iuni cheie

– Construirea capacit??ii locale de parteneriat, animare ?i dobândirea de aptitudini pentru mobilizarea poten?ialului local;

– Promovarea parteneriatelor public-private. LEADER va continua s? de?in? un rol important în încurajarea abord?rilor inovative ale dezvolt?rii rurale ?i în reunirea pe aceea?i scen? a sectoarelor privat ?i public;

– Promovarea cooper?rii ?i inova?iei;

– Îmbun?t??irea guvern?rii locale. LEADER favorizeaz? dezvoltarea abord?rilor inovative asigurând leg?tura între agricultur?, silvicultur? ?i economia local? ?i contribuind astfel la diversificarea bazei economice ?i înt?rirea structurii socio-economice a zonelor rurale.