GAL „Valea Ialomiței”

Programul LEADER

Programul LEADER (Liaison Entre Actions de Developpment de I’Economie Rurale) face parte din iniţiațivele comunitare ale Uniunii Europene. Această iniţiativă s-a născut cu ocazia reformei Fondurilor structurale din 1989. Motorul de funcţionare al programului Leader, respectiv beneficiarul acestuia, este Grupul de Acţiune Locală (denumit în continuare GAL), care reprezintă parteneriate constituite între diverşi reprezentanţi ai sectorului socio-economic din teritoriul şi care determină direcţia de dezvoltare a regiunii.

Programul LEADER reprezintă o abordare care oferă noi oportunități de dezvoltare rurală punând bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacității de dezvoltare și implementării strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural și cultural, dezvoltării mediului economic și îmbunătățirii abilităților organizatorice ale comunităților locale.

Schimbările din sectorul agricol, că rezultat al reformei Politicii Agricole Comune, creșterea cererii consumatorilor, presiunile asupra mediului înconjurător, răspândirea rapidă a noilor tehnologii, îmbătrânirea populației și depopularea rurală sunt numai o parte din factorii care afectează zona rurală și care solicită implementarea unui program orientat spre construirea de parteneriate public-private și valorificarea resurselor locale (fizice, umane și financiare) pentru elaborarea și punerea în practică a unor strategii de dezvoltare locală.

 

Scurt Istoric:

La nivel european, necesitatea Programului LEADER a apărut în 1990, când programele publice pentru dezvoltare rurală din multe țări erau limitate, în ceea ce privește obiectivul intervențiilor lor, fiind administrate într-un mod tradițional de sus în jos (de la nivel central spre cel local).

În perioada 1991-1994 la nivel comunitar s-a derulat LEADER I, „Faza de inițiere”, în cadrul căreia au fost constituite 217 Grupuri Locale de Acțiune (GAL). În cadrul LEADER ÎI (1994-1999), Faza de generalizare, s-au format 1000 GAL-uri. În cadrul LEADER (2000-2006), Faza de consolidare, au fost selectate 896 GAL-uri, în zonele rurale din toate statele membre.

 

Caracteristicile Programului LEADER

Programul LEADER se bazează pe combinarea a 7 caracteristici, astfel:

 • abordare teritorială (utilizarea eficientă a resurselor locale din cadrul unei zone teritoriale specifice, desfășurarea de activități integrate și crearea unei viziuni comune);
 • abordare partenerială (realizarea unui parteneriat public-privat interesat în dezvoltarea zonei, denumit Grup de Acțiune Locală);
 • abordare de jos în sus (participarea activă a populației locale la planificarea, luarea deciziilor și implementarea strategiilor necesare dezvoltării zonei);
 • abordarea integrată și multisectorială a strategiilor bazate pe interacțiunea partenerilor din toate sectoarele economiei locale, pentru a planifică și pune în comun problemele din mediul rural;
 • accent deosebit pe inovație și experimentare (căutarea de răspunsuri noi la problemele existente ale dezvoltării rurale);
 • implementarea proiectelor de cooperare;
 • interconectarea parteneriatelor locale.

 

Caracteristicile speciale:

Abordarea bazată pe teritoriu: teritoriu omogen de dimensiune viabilă, locuitorii împărtășesc „identitatea locală” . Participanţii din teritoriu înfiinţează aşa numitele „Grupuri de Acţiune Locală” (Local Action Group) care sunt responsabile de elaborarea programelor locale de dezvoltare rurală, punerea în funcţiune a sistemului de administrare şi implementare a programului înm vederea realizării planului.

Abordarea„jos în sus” (bottom-up): dă posibilitatea fiecărui reprezentant al spaţiului rural că, împreună cu comunitatea, să poată beneficia de cunoştinţele necesare pentru desfăşurarea diverselor activităţi de interes comun.

Modelul specific de management şi finanţare: abordarea LEADER are că element determinant delegarea conducerii şi finanţării către grupul de acţiune locală. În condiţii optime modelul echilibrează poziţiile de putere şi intensifică distribuţia egală a puterii între sfera de afaceri, civilă şi publică.

Parteneriat trilateral: sfera publică, sfera privată şi civilă iniţiează o relaţie voluntară, inovativă în vederea atingerii scopurilor comune prin unirea resurselor şi competenţelor.

Caracterul inovativ: caracterul inovator al programului LEADER înseamnă sprijinirea serviciilor, industriei şi comerţului diversificat bazat pe resurse locale şi idei noi.

În sens mai larg înseamnă promovarea dezvoltării locale, bunelor practici şi experienţe ale grupurilor de acţiune locale

Abordarea integrată – interconectivitatea activităţilor: Politică agrară a Uniunii Europene prin multifuncţionalitate oglindeşte conceptul conform căreia gospodării nu sunt numai simplii producători agricoli ci prin activitatea lor produc bunuri naturale, culturale, de mediu şi comunitare

Networking: formarea reţelelor naţionale şi internaţionale între grupurile LEADER contribuie la diseminarea şi schimbul metodelor, cunoştinţelor, experienţelor şi rezultatelor obţinute la nivel local.

 

Cine sunt beneficiarii Programului LEADER?

Beneficiarii Programului LEADER sunt Grupurile de Acțiune Locală (GAL) care îşi desfășoară activitatea pe un teritoriu rural.

Grupurile de Acțiune Locală reprezintă parteneriate constituite din diverși reprezentanți ai sectorului socio-economic din teritoriul respectiv. La nivel de decizie, partenerii sociali și economici și reprezentanții societății civile, precum agricultorii, femeile, tinerii din spațiul rural și asociațiile acestora trebuie să reprezinte cel puțîn 50% din parteneriatul local.

În statele membre, GAL-urile au diferite structuri legale: asociații non-profit, asociații și fundații, autorități locale sau regionale, societăți comerciale, cooperative.

GAL-urile reprezintă interesele locuitorilor și comunității rurale – motorul de funcțiune al Programului LEADER.

GAL-urile elaborează o strategie de dezvoltare rurală locală integrată și sunt responsabile de implementarea acesteia.

Astfel, GAL-urile aleg proiectele care vor fi finanțate în cadrul strategiei. De asemenea, pot selecta proiecte de cooperare.

Criterii de identificare a teritoriilor LEADER:

 • Dimensiune redusă;
 • Caracter rural;
 • Omogenitate;
 • Resurse suficiente;
 • Densitate redusă a populației (maxim 150 locuitori/ km2);
 • Identitate locală;
 • Populație între 10.000 – 100.000 locuitori.

 

Scopul programului LEADER

Scopul programului LEADER este de a acordă sprijin şi a încuraja locuitorii din spaţiul rural în vederea evaluării oportunităţilor de dezvoltare pe termen lung a microregiunii. Intenţia este de a sprijini realizarea unor strategii integrate, cu soluţii inovative şi care asigură dezvoltarea sustenabilă a regiunii prin:

 • protejarea patrimoniului cultural şi natural local;
 • consolidarea economiei rurale care înseamnă în primul rând crearea de locuri de muncă;
 • îmbunătăţirea capacităţii administrative a comunităţilor locale.

 

Avantaje ale Programului LEADER:

 • Răspunde unor nevoi locale specifice;
 • Valorifică resursele locale;
 • Mobilizează actorii locali, reprezentanţi ai populaţiei rurale,de a se preocupa şi de a prelua controlul dezvoltării zonelor rurale prin întocmirea de strategii axate pe problemele identificate în comunităţile lor;
 • Oferă zonelor rurale posibilitatea de colaborare cu alte teritorii pentru schimb şi transfer de experienţă prin crearea de reţele;
 • Prin caracterul său descentralizat, integrat și de jos în sus este esențial pentru dezvoltarea echilibrată teritorială.


Programul LEADER se finanţează prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, implementat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).