Skip to content Skip to footer

Populatie

Popula?ia total? a teritoriului conform RPL 2011 este de 59.034 locuitori. Se observ? o tendin?? accentuat? de îmb?trânire a popula?iei. Se impune crearea unor m?suri care s? încurajeze întoarcerea ?i/sau stabilirea tinerilor în teritoriul acoperit de GAL.

GAL „Valea Ialomi?ei”
Popula?ie total? la 1 iulie 2015 Persoane peste 60 de ani Coeficientul îmb?trânirii popula?iei (%) Persoane sub 14 ani Coeficientul întineririi popula?iei (%)
58.679 13.437 22,89 8.377 14,27

Surs?: Direc?ia Jude?ean? de Statistic? Dâmbovi?a

La nivelul teritoriului  GAL „Valea Ialomi?ei” num?rul persoanelor care ?i-au stabilit domiciliu în teritoriu este mai mare decât num?rul persoanelor care au plecat, tendin?? ce trebuie încurajat? prin dezvoltarea economic? a teritoriului, dar care la rândul ei trebuie s? fie înso?it? ?i de programe capabile s? absoarb? aceast? for?? de munc?.

 

GAL „Valea Ialomi?ei”
Anul Plec?ri cu domiciliul (inclusiv migra?ia extern?) – nr. persoane Stabiliri cu domiciliul (inclusiv migra?ia extern?) – nr. persoane
2011 1010 1130
2012 1032 1195
2013 868 1060
2014 931 1036

Surs?: www.insse.ro; Tempo – ONLINE;

La nivelul teritoriului exist? mai multe UAT-uri care au cel pu?in o minoritate etnic? local?:Aninoasa, Doice?ti, M?ne?ti, Pietrari, ?otânga, T?t?rani, Voine?ti, Vulcana – Pandele. Având în vedere existen?a minorit??ilor locale la nivelul teritoriului (831  romi) este oportun? adoptarea unor m?suri dedicate integr?rii acestor minorit??i.

Totalul popula?iei active, calculat la recens?mântul popula?iei ?i locuin?elor din anul 2011, de pe teritoriul ocupat de c?tre Grupul de Ac?iune Local? ”Valea Ialomi?ei” este de 30751 de persoane (reprezentând 52,09% din totalul popula?iei), dintre care popula?ia ocupat? în num?r de 27828 ?i categoria persoanelor ?omere reprezentat? de 2923 persoane.

În ceea ce prive?te evolu?ia ?omajului situa?ia se prezint? astfel:

Luna/Anul Luna decembrie

2013

Luna decembrie

2014

Luna decembrie

2015

Num?r ?omeri 1950 1830 1663

Surs?: www.insse.ro; Tempo – ONLINE;

Sc?derea num?rului de ?omeri  din ultimii ani este nesemnificativ? ?i se impune adoptarea unei strategii care s? conduc? la crearea de locuri de munc? la nivelul teritoriului ?i nu în ultimul rând care s? contribuie la cre?terea nivelului de trai ?i a bun?st?rii popula?iei.